Obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Pre naše deti s.r.o. so sídlom Malá Kráľová 124, 5132 Horná Kráľová, IČO: 44468105. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, vložka číslo: 22806/T, oddiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.prenasedeti.sk (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Pre naše deti s.r.o. so sídlom Malá Kráľová 124, 95132 Horná Kráľová, IČO: 44468105, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, vložka číslo: 22806/T, oddiel Sro

DIČ: 2022714067

IČ DPH: SK 2022714067

Prevádzka-odberné miesto: Mlynská 455 , 951 31 Močenok

Telefón: +421 905 727 325

Email: info@prenasedeti.sk  

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Siládiová

 

Orgán dozoru:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001 , 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

 http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú

neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu

zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok,

budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na

vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na

základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej

zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich

dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú

prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym

predpisom Slovenskej republiky, zahŕňa recyklačný poplatok  a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej

stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na

kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej

republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,

môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného

formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,

predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu

a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané

oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie

doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky

ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však

akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka

kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje

informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene

tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde

má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do

dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo,

IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe

kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred

odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,

platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku

komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s

predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať

sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo

ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa

vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto

náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť

informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať

tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,

sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných

a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na

odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru

predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon

o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie

tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10

týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.

5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po

tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623

Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších

zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,

ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po

predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,

akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej

stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu

neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o

podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy

vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť

predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva

pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického

obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je

rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému

alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na

príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných

a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná

po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov

podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie

tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný

tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,

kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie

a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť

kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.

Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na

odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky

doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi

predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar

kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými

podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné

plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od

kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už

uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní

odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na

ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote

neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci

oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť,

predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia

odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na

doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými

stranami.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej

stránke elektronického obchodu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec

kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil

svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej

dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote,

kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie

tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci

je len ilustračné.  Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora,

resp. iného Vami používaného zariadenia.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným

doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním

tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim

alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným

spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný

prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej

neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní

tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu

akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru

kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie

kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej

ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom

rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy

neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na

uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie

tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti

zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru  a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná

(nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar)  je zástupca predávajúceho povinný

umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí

zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže

následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou

a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru

u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,

všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto

obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už

zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným

prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii

objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia

ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky

kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej

ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí

kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru

v hotovosti resp., dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,

uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa

považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej

zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto

a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený

odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby

nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba

splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť

tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom

a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

PRE NAŠE DETI s.r.o. v zastúpení konateľa Ing. Iveta Siládiová vydáva nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK,

ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov

(ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre

záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby

poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Miesto uplatnenia reklamácie

PRE NAŠE DETI s.r.o.

Mlynská 455, 95131 Močenok, tel. 0949344249

Kontaktná osoba: Ing. Iveta Siládiová, e-mail: info@prenasedeti.sk

Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Tovar zasielajte zabalený, aby sa nepoškodil pri preprave.

O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e-mailom o tejto skutočnosti informovaný.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00

do 15.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

 

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti

tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru

alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu

nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako

vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté

práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka

(bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §

623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že

umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu

uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach

pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne

predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto

obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a

informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu

uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto

obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme

elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru,

ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka

a bol zakúpený u predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade

s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu

prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a

reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného

formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na

dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo

uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň

uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci

má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv

(ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu

zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú

splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto

údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je

pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto

reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie

obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je

pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však

predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany

kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od

doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom

doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej

forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný

presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu

vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho

zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných

podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom

prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť

kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,

najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí

doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho

zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť

predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §

623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob

vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku

reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie

stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia

reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno

reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od

zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného

autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len

“odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od

kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s

odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju

zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu

môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie

určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj

všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za

reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia

tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova

uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým

súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo

o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími

technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do

konca záručnej doby tovaru,

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou,

vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti

o tovar,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore

s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania

tovaru,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou

či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení

tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných

podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady

mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich

spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu

vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom

poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení

reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp.

prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

Pri použitom tovare, ktorý je v obchode riadne označený ako Používaný (zaradený v kategórii Bazár) je záručná doba 12 mesiacov.

Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac

ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky,

alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o

výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto

reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia

nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho

podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných

a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví

odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu,

alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný

ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej

ceny za tovar.

8.29. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu,

alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný

ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných

podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru

za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení

o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej

vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch

rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo

a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných

a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je

oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty

nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.35. Platforma riešenia sporov online

Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Pre naše deti s.r.o. je  Slovenská obchodná inšpekcia (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť

predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo

telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť

predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu

a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju

registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásiť sa

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať

osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov

kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie

osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako

jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle

ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú

uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií

o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich

informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na

ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade

s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na

účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude

získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné

údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich

združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok

na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu

spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním

osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca

od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky

potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar

tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim

a kupujúcim,

d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska

vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné

meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou

osobou,

e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať

spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich

nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani

podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej

predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom

systéme a o jeho stave v rozsahu:

i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov

nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na

spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných

údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu

najmä

i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci

získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej

aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo

vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý

jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje

poskytnuté,

iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos

osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ

alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v

poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu

osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených

dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených

záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov

poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená,

predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu

blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u

predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre

neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov

automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o

preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom

predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní

rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci

informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto

právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie

oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie

zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak

predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov

kupujúceho.

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,

žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom

kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie

Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a

reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho

informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi

dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ

pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú

poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 

TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N

Slovak Parcel Service s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. , Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika IČO: 02387727, Zapísaná v Obchodnom registri C 218977 vedená u Městského soudu v Praze

Pricemania s. r. o. Priemyselná 1/A , Bratislava 821 09 , IČO: 43 860 559 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 49437/B

WEBY GROUP, s.r.o. , Nižovec 2a, 960 01 Zvolen , IČO: 36046884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.6957/S

 

9.21.

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované Úradom na ochranu osobných

údajov Slovenskej republiky, v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Registrácia informačného systému osobných údajov s názvom Eshop, reg. číslo 201407507

Registrácia informačného systému osobných údajov  s názvom Vernostný program, reg. číslo 201408008

Registrácia informačného systému osobných údajov s názvom Marketing, reg. číslo 201407665

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania

zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej

zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností

predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení

všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v

lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke,

predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný

ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto

bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už

zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od

zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí

služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak

predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako

je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,

vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba

s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,

ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu

alebo posledného kusu,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia

prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia

lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti,

že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou

formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie

od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané

predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných

podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý

tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo

a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie,

najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s

kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady

alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených

v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu,

ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od

kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar

vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu

týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na

prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,

nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez

zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť

kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je

povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok

pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť

predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním

poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na

prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil

povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania

s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť

o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci

pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby

kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený

alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka

v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do

pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady

najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť

od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na

mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo

s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že

vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho

kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do

pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených

nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty

nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú

formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových

správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o

zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení

neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej

zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito

obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom

rozsahu s nimi súhlasí.

Dokumenty k stiahnutiu (sú zaroveň zasielané zákazníkovi spolu s elektronickou objednávkou)

Príloha č 1 Odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vypracoval: Ing. Iveta Siládiová - konateľ spoločnosti Pre naše deti s.r.o.