Reklamácie a záručný servis

V zastúpení konateľa Ing. Iveta Siládiová vydáva PRE NAŠE DETI s.r.o. REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v časti Obchodné a reklamačné podmienky.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru v záručnej dobe?

Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe nám pošlite:

  • reklamovaný tovar
  • popis reklamovanej chyby; kde, kedy resp. akým spôsobom sa chyba prejavuje, adresu pre doručenie vyrozumenia o ukončení reklamácie; použiť môžete aj reklamačný formulár
  • kópiu dokladu o kúpe alebo záručného listu

na adresu:

PRE NAŠE DETI s.r.o.
Nitrianska 1259, 951 31 Močenok
tel.č.0905727325
 
 
Ako-postupovat-pri-reklamacii
 

Ako reklamovaný tovar poslať?

Na doručenie tovaru na reklamáciu môžete využiť služby Slovenskej pošty, resp. ktorejkoľvek doručovacej spoločnosti. 

  • tovar zabaľte tak, aby ste predišli jeho poškodeniu pri preprave
  • odporúčame zásielku poistiť
  • lístok o odoslaní si starostlivo uschovajte
  • prosím, neposielajte tovar na reklamáciu formou dobierky, pretože takto zaslaný tovar nepreberáme.

 

Ako dlho potrvá vybavenie vašej reklamácie?

Našou povinnosťou je vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní.

O prevzatí zásielky vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

O priebežnom stave vašej reklamácie sa môžete informovať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktná osoba je Iveta Siládiová, info@prenasedeti.sk, tel.č. 0905727325

Kuriér vám doručuje zásielku s poškodeným obalom alebo vám nesúhlasí počet balíkov?

Tovar vždy odosielame bezpečne zabalený v krabici alebo vo fólii, prelepený páskou s trojfarebným logom PRE NAŠE DETI.

Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte. Pokiaľ ho preberiete, potom spíšte s kuriérom záznam o poškodení zásielky. Zároveň nám uvedenú skutočnosť nahláste telefonicky na tel. č. 037 3000 222 alebo emailom.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, odporúčame, aby ste nám to oznámili mailom na info@prenasedeti.sk, resp. telefonicky do 24 hodín od prevzatia tovaru.

Pri preberaní od kuriéra skontrolujte, či vám doručuje správny počet balíkov. Počet balíkov, ktoré máte prevziať, vidíte v dodacom formulári, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že počet balíkov, ktoré máte prevziať, je neúplný - zásielku nepreberajte, resp. spíšte reklamačný záznam s kuriérom. 

Rozbalili ste balík a tovar vo vnútri je poškodený alebo zásielka je nekompletná?

Pokiaľ zistíte, že tovar vo vnútri je poškodený alebo vám chýba niektorá položka, potom nás bezodkladne kontaktujte na info@prenasedeti.sk, alebo telefonicky na tel. č. 0905727325

Obsah doručenej zásielky vám odporúčame skontrolovať do 24 hodín od jej prevzatia od kuriéra, pretože tým urýchlite vyriešenie vašej reklamácie poškodenia tovaru pri doručení, resp. pri dodaní nekompletnej zásielky.

Nie ste spokojný s konečným riešením vašej reklamácie?

Pokiaľ nie ste spokojný s riešením vašej reklamácie, potom môžete využiť Alternatívne riešenie sporov.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo  keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Pre naše deti s.r.o. je  Slovenská obchodná inšpekcia (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). 

Platforma riešenia sporov online

Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

 

Vypracovala : Ing. Iveta Siládiová - konateľ spoločnosti PRE NAŠE DETI s.r.o.